Aanmelden wandelreis Italië

Stap 1

Als je interesse hebt om deel te nemen aan de wandel-coachingsreis in Italië kun je via het contact formulier mij een bericht sturen en dan plannen we een gesprek in. Dit gesprek is puur informatief en verplicht je tot niets. In deze telefonische intake bespreken we je verwachtingen, doelen en wensen van de reis. Op basis van dit gesprek bepalen we samen of deze reis je op het lijf is geschreven en of je gaat deelnemen aan de wandel-coachingsreis.

Wanneer je na de intake nog even wilt nadenken of je meegaat dan kan dat. Je hebt de mogelijkheid een optie te nemen op je deelname aan de reis. Tot februari 2024 is de optietermijn twee weken. Daarna geldt een periode van vijf dagen in de maanden februari en maart.

Stap 2

Wanneer je besluit deel te nemen aan de reis stuur ik je de factuur. In veel gevallen is dit eerst een aanbetaling van 35% van het totaal bedrag. 42 dagen voorafgaand aan de reis dient de factuur in zijn geheel te zijn betaald.

Ik stuur je alle nodige informatie om j reis zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden. Wanneer je het op prijs stelt dan kijk ik met je mee voor het boeken van je vervoer richting Italië.

Stap 3

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de wandel-coachingsreis. In geval van calamiteiten streef ik ernaar om er in eerste instantie altijd in goed overleg en alle redelijkheid uit te komen. Ik raad je echter aan de algemene voorwaarden goed door te lezen, dit kan problemen en teleurstellingen voorkomen.

Algemene voorwaarden

1.1 Je kunt je alleen inschrijven voor de reis als je akkoord bent met de reisvoorwaarden. Dit doe je middels de bevestigingsmail die je aan mij verstuurd.

1.2 Na inschrijving heb je wettelijk 24 uur bedenktijd. In deze 24 uur kunt je de reis zonder opgave van redenen annuleren en krijg je je geld terug. Na 24 uur gelden de reisvoorwaarden.

1.3 Na ontvangst van je bevestiging ontvang je een factuur voor de reis. Afhankelijk van de periode voorafgaand aan de reis stuur ik je eerst een aanbetaling van 35% van het totaal bedrag. Zes weken voorafgaand aan de reis dient het totaal bedrag te zijn betaald.

2. Uitsluiting van deelname

De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door Mirjam Boot Training en Coaching van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

3. Annulering door Mirjam Boot Training en Coaching

Bij onvoldoende deelname, ziekte van de begeleiding of andere situaties behoudt Mirjam Boot Training en Coaching zich het recht voor om een reis te annuleren. Je ontvangt in dit geval tevoren telefonisch of schriftelijk bericht. In deze zeldzame gevallen zal Mirjam Boot Training en Coaching proberen je een alternatief aan te bieden. Je bent ten allen tijde vrij om het alternatief te accepteren. Indien je het niet accepteert ontvang je het door jou betaalde bedrag terug.

3.1 Je wordt op de hoogte gesteld wanneer de reis niet doorgaat, dit is uiterlijk:

  • 28 dagen vóór de startdatum van de reis  

3.2 Mirjam Boot Training en Coaching geeft je het recht om de reis te annuleren als op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis.

4. Aansprakelijkheid

Mirjam Boot Training en Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Je bent verplicht een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Mirjam Boot Training en Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele onbevoegd gedane toezeggingen van haar personeel, collega’s, leveranciers, hulppersonen en/of derden voor zover die in strijd zijn met het aanbod van de reisorganisator of dienstverlener dan wel met deze voorwaarden, behoudens haar dwingendrechtelijke aansprakelijkheid op grond van een Verdrag, Verordening of de wet.

4.1 Verloopt de reis niet overeenkomstig met de verwachtingen die je op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, ben je als reiziger verplicht tijdens de reis in gesprek te gaan (meldingsplicht) met de begeleiding van de reis en een oplossing te zoeken.

4.2 Als je niet aan de meldingsplicht voldoet en/of de registratie van de klacht en Mirjam Boot Training en Coaching daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan je eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.

4.3 Ligt de schade bij het hotel, de locatie, het vervoer, dan is Mirjam Boot Training en Coaching niet aansprakelijk. Is er schade ontstaan door overmacht: abnormale en onvoorzienbare omstandigheden dan is Mirjam Boot Training en Coaching niet aansprakelijk.

4.4 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door zijn eigen ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een gemiddelde, correcte reiziger.

5. Veiligheid
De reisadviezen die ik geef zijn altijd op basis van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deelnemers besluiten zelf of ze de reis willen maken en of zij voldoende op de hoogte zijn over de veiligheid van het land. De verantwoording ligt bij de deelnemer. Mochten er zich problemen voordoen omtrent de veiligheid van de deelnemer dan blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk.

5.1 Mirjam Boot Training en Coaching aanvaard geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de reis. Mocht de reis niet door gaan omdat het te gevaarlijk is om naar Italië te vliegen en de reis uit te voeren dan blijven de kosten voor de deelnemer. 

6. Vervoer van en naar locatie

Mirjam Boot Training en Coaching levert geen pakketreizen met vervoer. Ik koop geen vluchten in, deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van en naar de locatie. Is je vlucht vertraagd of zijn er andere problemen met je vlucht dan is Mirjam Boot Training en Coaching niet verantwoordelijk.

6.1 Is je reis reeds gestart en zijn er ter plekke problemen met je vlucht dan is Mirjam Boot Training en Coaching niet verantwoordelijk. Alle voorkomende problemen rondom je vlucht kun je verhalen bij de luchtvaart maatschappij.

6.2 Het kan zijn dat je vertraging hebt opgelopen met vervoer en vlucht. De gemiste uren van je reis krijgt je niet vergoedt.

7. Annulering door de reiziger

Indien je de reis moet annuleren door omstandigheden, dan gelden de reisvoorwaarden voor deze omstandigheden: door ziekte en sterfgeval van eerstegraads familieleden zoals partner, ouders ook adoptie- en stiefouders, schoonouders, kinderen ook adoptie- en stiefkinderen, schoondochters- en zonen, ernstige schade aan uw huis, nieuwe baan na werkeloosheid, echtscheiding, zwangerschapscomplicaties, werkloosheid door onvrijwillig ontslag. Kun je dus niet op reis volgens bovenstaande omstandigheden? Dan krijg je geen geld terug van de reis. Daarom ben je verplicht een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dat voorkomt problemen.

Wanneer u besluit uw reis te annuleren gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij annulering van uw reis, vanaf de 42ste kalenderdag voor de vertrek dag betaalt u 100% van de gehele reissom.
  • Annuleer je je reis voor de 42ste kalenderdag voor de vertrek dag, dan wordt de gehele aanbetaling teruggestort. Indien je een reis-, annuleringsverzekering heeft afgesloten, kan er de mogelijkheid zijn dat je de reiskosten via de verzekering retour krijgt.

Wanneer je iemand anders de mogelijkheid wilt bieden om dezelfde reis te laten maken, op dezelfde datum is dat ook een optie.

8. De door jouw  te verstrekken informatie

Wanneer je kiest om deel te nemen aan de reis stuur ik je een een inschrijfformulier.

8.1 Je verstrekt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst alle gegevens over jezelf. Daaronder vallen in ieder geval je mobiele telefoonnummer(s) en e e-mailadres(sen).

8.2 Je vermeldt de bijzonderheden over je eigen lichamelijke en geestelijke toestand die voor de goede uitvoering van de reis van belang kunnen zijn.

9. Verplichtingen

Mirjam Boot Training en Coaching is een eenmanszaak en werkt met veel andere zzp’rs. Het risico dat Mirjam Boot Training en Coaching niet aan haar verplichtingen kan voldoen is daarom nihil.


© Mirjam Boot 2015 | By Websiteanalist